תקנון רכישת אתר במסלול חודשי

עיצוב גרפי

המזמין מצהיר כי ידוע לו שהעיצוב הגרפי של האתר יהיה אינו ייחודי ונקנה מראש ע"י בונה האתר.
בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר האינטרנט הן בבעלות בונה אתר האינטרנט ולמזמין ניתן רישיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.

תוכן האתר
1. האתר כולל מערכת הזנת תוכן עצמאית. בונה האתר יזין ויערוך את התוכן המועבר מהלקוח .
2. התכנים המוזנים לאתר לא יועתקו מתוכנת עיבוד תמלילים כלשהי אלא ייכתבו ישירות במערכת הזנת הנתונים.
3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין אשר מתחייב להעביר לבונה האתרים את התכנים ע"מ לבנות את  האתר.
4. הלקוח יבדוק כל תוכן לפני שהתוכן יעלה לאתר האינטרנט.

אחריות
1. אחריות לקוד התוכנה לאתר האינטרנט ניתנת לכל תקופת פעילות האתר בשרתי בונה האתר ובכל זמן תקיפות החוזה
2. על בונה אתר האינטרנט לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו באתר האינטרנט, פרצות אבטחה שונות או כל תקלה בתוכנה.
3. בונה אתר האינטרנט אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון.
4. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את אתר האינטרנט או דף ברמה הראשונה של היררכיות המידע תתוקן תוך 24  שעות.
5. תקלה שמשביתה כל חלק אחר באתר האינטרנט תתוקן תוך 5 ימי עסקים.
6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בקוד המקור של האתר.

הגבלת אחריות
א. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה האתר חבות כלשהי כלפי המזמין.
ב. לאחר תום תקופת האחריות בונה האתר לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי.
ג. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה האתר לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
ד. יובהר כי בונה האתר יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר האינטרנט של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.

נזקים

 • גובה החבות שיש בין בונה האתר למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה האתר.
  ב. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט.
  ג. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה אתר האינטרנט יוכל לדחות את לוח הזמנים אף מעבר לימי האיחור בתשלום.
  ד. בונה האתר יוכל לבטל את ההסכם בכל עת בהודעה כתובה או אלקטרונית 30 ימים מראש. במידה ויעשה זאת יועברו כל קבצי המקור למזמין
  ה. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור אשקלון.

שונות:

הלקוח מוותר על כל זכות תביעה כנגד בונה האתרים בין היתר עקב תקלה מתמשכת.

ללקוח זכות תביעה כנגד בונה האתר אך ורק במידה ובונה האתר לא עמד בלוח הזמנים או פגע במכוונת זדון באתר האינטרנט של הלקוח במשך תקופת הפעילות.

שיפוי

המזמין ו/או המשתמשים ישפו את בונה האתרים ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה (לרבות הוצאות משפטיות) מצד או צדדים שלישיים בשל מעשה ו/או מחדל שנובעים מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרה של זכויות קנייניות של בונה האתרים.

 

תשלום

 • תשלום יתבצע בכרטיס אשראי , בתשלום חודשי
 • לתקופה מינימאלית של 12 חודשים. (התשלום ימשיך בכל זמן פעילות האתר)
 • בשום אופן מחיר השירות לא יעלה על הסכום שסוכם בהסכם זה

מגיע לך יעוץ ללא עלות!

פשוט ממלאים את הטופס ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם עם עצות רלוונטיות לחיזוק השיווק של העסק שלכם!
הפרטים שלכם ישמשו אותו אך ורק כדי לחזור אליכם ולעולם לא יועברו לצד שלישי